tweak này giúp bạn vừa làm 2 công việc một lúc trên màn hình