mình đang sử dụng iphone 6 plus sử sựng ios 10 beta.
khi vào trang web bằng google, hay safi . nhập địa chỉ trang web cần tìm khi minh chưa đánh xong thì xuất hiện bản hoàn tác đăng nhập, mình phải chọn phím hủy mới tiếp tục nhập tiếp.và thông báo nhiều lần cho tới khi nhập xong. ( hình ảnh kèm theo)

[img]http://***********/attachments/1467590241170_2885-jpg.6683/[/img][img]http://***********/attachments/1467590241170_2885-jpg.6683/[/img][img]data/attachments/6/6684-6362e9f0b217b7cde626357e7919ba3a.jpg[/img]xin các cao nhân chỉ giáo cách khắc phục