* mở công cụ tìm, chọn "go" ở menu trên cùng, sau đó chọn "go to thư mục '[img]http://***********/attachments/fix-icloud-in-capitan-png.2782/[/img]* sao chép và dán dòng sau vào cửa sổ go to folder
/users/your-home/library/application support/icloud/accounts

* xóa tất cả các file có trong thư mục tài khoản


[img]http://***********/attachments/fix-completely-icould-login-problem-in-capitan-png.2783/[/img]
khởi động lại máy mac của bạn để xem kết quả.