thay đổi phong cách toggled mới cho ccsetting (kích hoạt ccsetting mới trong winterboard) - để cài đặt các bạn thêm nguồn http://repo.xarold.com.


[img]http://***********/attachments/1-png.465/[/img][img]http://***********/attachments/2-png.466/[/img][img]http://***********/attachments/3-png.467/[/img][img]http://***********/attachments/4-png.468/[/img][img]http://***********/attachments/5-png.469/[/img][img]http://***********/attachments/6-png.470/[/img]

[/img] [/img]