Hóa chất là 1 phần không thể bỏ qua của môi trường sống và môi trường tự nhiên của tôi và quý vị, ích lợi mà nó mang đến cho xã hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và các bạn cũng phải học cách điều hành hiệu quả những tác động không mơ ước và có hại của hóa chất.Nhằm bảo đảm tính hiệu lực, các mục tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các nguyên tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và biểu đạt nguy cơ, biểu thị rủi ro, đánh giá mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận bộ máy nhằm quản lý tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động quản lý này yêu cầu hướng tiếp cận tương tác hơn là những giải pháp đơn lẻ, đặc thù khi một vài trong số những vấn đề này có thể gây ra tác động trên khuôn khổ toàn cầu. Việc quản lý 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát đa số chu trình hoạt động của hóa chất. phần đông những mục tiêu và quy chế vừa qua đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên phạm vi quốc tế, đất nước và doanh nghiệp, cùng lúc thuận tiện và phù hợp với các quy luật của bộ máy chủa quản về ATVSLĐ.

Việc đề phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm mấu chốt trong công tác giám định rủi ro. Các công ty quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã liên kết soạn những hướng dẫn mang tính quốc tế về đánh giá nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được sử dụng như cơ sở để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy hợp tác thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn đánh giá hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và phối hợp trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong một loạt các căn cứ về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra phạm vi đất nước trên khuôn khổ rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên đới đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra rà soát định kỳ độ chuẩn chỉ của chính sách, có sự tham mưu của NSDLĐ và NLĐ khiến việc tại cơ sở vật chất. một điểm không được lãng quên của Công ước này chính là các điều khoản liên quan đến việc nguồn tin về nguy cơ hóa chất và phân phối thông tin an toàn từ hãng, nhà nhập khẩu cho người sử dụng. Khuyến nghị dĩ nhiên và Bộ quy luật thực hành về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc năm 1993 cũng sản xuất thêm tin tức chỉ dẫn thực hành. 1 dụng cụ mang tính quốc tế không kém phần không thể bỏ qua khác đó là Hướng tiếp cận chỉ tiêu 2006 của UNEP về quản lý hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quy chế năm 2007 của cộng tác Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) bắt buộc việc đăng ký và nhiều hình thức dữ liệu đối với hồ hết các chất hóa học sản xuất và du nhập vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật kiểm soát an ninh môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc pháp luật ứng dụng hướng tiếp cận tiêu chuẩn trên rủi ro để thẩm định và điều hành các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được dùng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã tăng trưởng những sáng kiến tình nguyện trong điều hành toàn diện về hóa chất trên phạm vi toàn cầu với hai ví dụ tiêu biểu là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

tránh về khả năng của các tổ chức quy mô nhỏ trong việc điều hành phơi nhiễm hóa chất vừa qua đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động điều hành hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tụ hội vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này đề nghị xác định các giải pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo kế hoạch phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang sử dụng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng