cảm ơn bạn nhiều, ngâm cứu 1 phát rồi tối ra làm 1 em mới được, hehehe